Obchodní a aukční podmínky

 1. Aukce společnosti Artia s.r.o (dále i Artia) se konají elektronicky prostřednictvím elektronického systému aukcí dle §276 zák. 513/1991 Sb a s tím související zákony 26/200 Sb a 315/2006 Sb. na internetové adrese www.aukcni-galerie.cz nebo fyzicky v takzvané sálové aukci. Oba výše uvedené typy aukcí se mohou kombinovat.
 2. Provozovatelem  aukce je společnost Artia s.r.o., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1, IČ: 06011721, DIČ: CZ06011721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 274073, (dále jen “Artia” nebo “Aukční galerie Artia”).
 3. Účastníky aukce jsou registrovaní a ověření zájemci o účast v aukci jako kupující (dále jen “dražitelé”).
 4. Plnou registrací a přihlášením se do aukce se dražitelé automaticky stávají členy Klubu dražitelů Aukční galerie Artia, a to jim umožňuje účastnit se aukcí pořádaných společnosti Artia. Aukční položkou anebo dále jen položkou se míní nabízený movitý předmět či soubor předmětů pod jedním číslem aukční položky nebo pod jedním číslem v nabídce stálého nebo poaukčního prodeje.
 5. Předmětem aukcí Artia jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Z tohoto důvodu se v popisu předmětů neuvádí běžná opotřebení, poškození, ale má se za to, že dražitelé jsou si vědomi, že nabízené položky tyto známky opotřebení a poškození nesou. Jejich absence v popisu položky v aukci nezakládá právo na pozdější reklamaci, či odstoupení od kupní smlouvy. Artia si vyhrazuje právo změnit popis vystavených dražených položek za účelem zpřesnění vlastností, stavu, autorství dražených předmětů a to kdykoliv během samotné aukce. Všechny položky aukce si dražitelé před aukcí mohou osobně prohlédnout v prostorách sídla Aukční Galerie Artia na adrese Opletalova 1417/25 (zadní budova), Praha 1 v provozních době nebo po předchozí domluvě mimo tuto dobu. Stav a barva aukčních položek na fotografiích uveřejněných na internetu nemusí přesně korespondovat se skutečným stavem a proto před každou aukcí dražitelé mají možnost aukční položky osobně prohlédnout v sídle společnosti Artia.
 6. Obrazy a jiná grafická  nástěnná díla obsahující adjustaci v rámech, jak kovových či dřevěných mohou být součástí prodeje předmětu v aukci, přestože dražený předmět ve vyobrazení fotografií nabízené aukční položky toto rámování obsahuje, dosažená cena předmětu v aukci neobsahuje cenu rámu, který je součástí a jeho stav se v popisu předmětu aukce nemusí uvádět a nemůže být předmětem reklamace poškozením.
 7. Čas zahájení elektronické aukce nebo sálové aukce, či jejich kombinace je vždy stanoven přesně v popisu aukce a od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy a vkládat svoje limity. Časový konec pro možnost přihazování, vkládání příhozů nebo limitů, je u elektronické aukce vždy určen předem. V případě sálové aukce nebo kombinace sálové s elektronickou aukcí určuje začátek a konec dražby každé položky organizátor aukce prostřednictvím určené osoby licitátora.
 8. V případě elektronické aukce jsou položky řazeny chronologicky číselně za sebou a je možné činit příhozy po celou dobu trvání aukce od jejího zahájení. V sálové aukci jsou položky vyvolávány za sebou tak, jak jsou číselně prezentovány v katalogu nebo seznamu položek aukce.
 9. Zaplacení aukční jistoty se nevyžaduje, dražitelé musí být starší 18 let a způsobilí k právním úkonům, nabývání movitých předmětů a plně registrovaní v aukčním systému Artia prostřednictvím aukčního portálu, včetně identifikačních údajů. Registraci pro účast v elektronické a sálové aukci je možné učinit na stránkách www.aukcni-galerie.cz v sekci Registrace nebo osobně u pracovníků Aukční galerie Artia.
 10. Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na www.aukcni-galerie.cz v sekci Registrace anebo změnou již dříve provedené základní registrace nebo přímo vyplnění v sekci „Můj účet“, Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem totožnosti dražitele a to vložením naskenovaného dokladu totožnosti z obou stran, případně se zakrytým rodným číslem. Provozovatel aukce Artia si vyhrazuje právo odmítnout registrovat kohokoliv bez udání důvodů anebo zrušit možnost dražit registrovanému dražiteli  zvláště pokud porušuje obchodní podmínky, nebo draží aukční položky bez účelu vyhrané aukční položky zaplatit a převzít, nebo v minulosti vydražil aukční položku či položky a tyto jako takové nezaplatil a nevyzvedl anebo zaplatil a nevyzvedl, nebo vyzvedl se zpožděním po uplynutí bezplatné skladovací lhůty. Sledování elektronické aukce je veřejně přístupné. Aktivně se mohou účastnit jen registrovaní členové Klubu dražitelů Aukční galerie Artia. Přístup do prostor sálové aukce je povolen jen členům Klubu dražitelů Aukční galerie Artia, ostatním zájemcům může organizátor vstup do prostor povolit dle svého uvážení.
 11. Příhoz v aukci může činit nejméně aukčním systémem nebo licitátorem nabízený nejnižší možný příhoz a nebo dražitel může určit jakýkoliv vyšší příhoz, kdy aktuální cena se rovná součtu posledního nejvyššího příhozu plus výše dalšího dražitelem určeného příhozu anebo vložit limit, kdy aktuální cena se rovná o krok vyšší nabídce než byl příhoz předchozího dražitele.
 12. Nejnižší možný příhoz je vždy určen u vyhlášené aukce formou "Tabulka příhozů"
 13. V elektronické aukci časový ukazatel odpočítává čas zbývající do odklepnutí (odklepnutím se rozumí vydražení položky dražitelem za nejvyšší podání a ukončení aukce jednotlivé položky) nejvyššímu příhozu. Aukce jednotlivé položky se koná do doby, dokud dražitelé činí příhozy. Bude-li učiněn příhoz nebo změna nastavení limitu v posledních pěti minutách před určeným koncem aukce položky, aukce položky se automaticky o dalších pět minut prodlužuje. To znamená že, pokud je před okamžikem ukončení aukce položky učiněn příhoz nebo změněn limit, má se za to, že dražitelé stále činí příhozy a okamžik ukončení aukce položky se posouvá o 5 minut od okamžiku vložení posledního příhozu nebo změny limitu. Budou-li poté činěny další příhozy nebo změny limitu, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného příhozu nebo změny limitu odpočet dle ukazatele času, aniž by byl učiněn další příhoz nebo změna limitu, má se za to, že dražitelé již nečiní příhozy a aukce položky končí udělením příklepu dražiteli s nejvyšším příhozem. Příhoz dražitele s nejvyšším příhozem a výše tohoto příhozu je viditelná v popisu aukce, včetně časového údaje příhozu. Artia si vyhrazuje právo aukci prodloužit, posunout konec odklepnutí posledního nejvyššího příhozu.
 14. O ukončení aukce položky bude dražitel s nejvyšším příhozem obeznámen emailem, případně si dražitel sám může zkontrolovat své vyhrané a nevyhrané položky v sekci „Můj účet“ po přihlášení se na internetových stránkách www.aukcni-galerie.cz. Společnost Artia s.r.o. nenese odpovědnost za doručitelnost emailu do emailové schránky dražitele.
 15. K částce nejvyššího příhozu položky v aukci se připočítává aukční přirážka pro společnost Artia s.r.o. za zprostředkování aukce. Výše aukční přirážky je standardně stanovena na 25%, může však být u jednotlivých aukcí jako celku či jednotlivých položek v aukci jiná, předem publikovaná v aukci nebo popisu položky. Aukční přirážka se zaokrouhluje nahoru na celé desítky a činí nejméně 50 Kč.
 16. Předmětem aukce jsou vždy movité předměty uveřejněné předem v příslušné aukci pod jednotlivými aukčními čísly položek, včetně jejich vyobrazení v elektronické aukci, kdy provozovatel si vyhrazuje právo bez předešlého upozornění jakoukoliv aukční položku z aukce vyřadit a to bez uveřejnění důvodu stažení položky z aukce.
 17. Artia udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší příhoz-limit. Lhůta k zaplacení nejvyššího příhozu se stanoví do 10 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší příhoz navýšený o aukční přirážku zaplatí dražitel převodem na účet dle informací v emailu zaslaných po ukončení aukce.
 18. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího příhozu včetně aukční přirážky, případně dalších nákladů spojených se zasláním vyhrané aukční položky, na účet Artia s.r.o. Částečné plnění dražitele nezakládá právo na vydání vyhrané aukční položky dražiteli. 
 19. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího příhozu včetně všech aukčních přirážek a případných doplňkových nákladů, nejpozději však do 30ti kalendářních dnů ode dne ukončení aukce položky. Po uplynutí této lhůty může být dražiteli účtováno skladné  za nevyzvednutý v aukci vyhraný předmět.
 20. Vydražené movité věci je možné zaslat kurýrní přepravní službou dle platného ceníku (ZDE) nebo je vydražitel oprávněn převzít osobně či v řádném zastoupení v provozovně Artia, ulice Opletalova 1417/25 (zadní budova), 110 00 Praha 1 v provozní době, nebo mimo tuto dobu po předchozí dohodě, a to vždy proti předložení občanského nebo jiného dokladu totožnosti. "Protokol o předání předmětu" dražitel obdrží po zaplacení nejvyššího příhozu, aukční přirážky a vyzvednutí vydraženého předmětu. Pokud vydražitel předmět nevyzvedne do 30ti kalendářních dní od ukončení aukce, je provozovatel Artia oprávněn účtovat skladné za každý započatý den a to ve výši 0,5 % z částky součtu nejvyššího příhozu a aukční přirážky, za který vydražitel aukční položku vydražil. Nepřevezme-li si vydražitel vydraženou movitou věc do 2 kalendářních měsíců a 20 kalendářních dnů po ukončení aukce předmětu, může nařídit Artia opětovnou aukci a tím vydražitel ztrácí vlastnické právo a má nárok na vrácení zaplacené částky snížené o možné náklady za skladování dané položky a aukční provize, kterou dražitel byl povinnen zaplatit po vydražení předmětu. Vlastnictví vydražené věci se nabývá zaplacením nejvyššího příhozu, včetně všech aukčních přirážek a poplatků a převzetím věci, důkazem o nabytí vlastnictví je Protokol o předání předmětu. Tento dokument se vydražiteli po zaplacení nejvyššího příhozu a aukční přirážky a případných dalších nákladů, předává při převzetí vydražené položky dražitelem nebo jeho zástupcem.
 21. Aukční galerie Artia nezodpovídá za připojení dražitele k internetu, jeho rychlost a schopnost dražit. Artia neakceptuje reklamace či stížnosti uplatněné po skončení aukce na technické problémy, neschopnost připojení k internetu, nedostupnost webových stránek www.aukcni-galerie.cz
 22. Příhoz v případě elektronické aukce je pokládán za učiněný pouze tehdy, bylo-li elektronickým systémem aukcí dražiteli zpětně potvrzeno zobrazením zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě na obrazovce počítače nebo jiného elektronického zařízení, prostřednictvím kterého se dražitel připojuje k elektronické aukci Artia. Dražitelé v elektronické aukci mohou činit stejné příhozy - elektronický systém aukcí s dostatečnou přesností rozlišuje časovou posloupnost a pozdější příhoz ve stejné výši připustí, jen jako nevyhrávající, každý další příhoz tedy musí převyšovat předcházející učiněnému příhozu, a to nejméně o stanovený nejnižší možný příhoz. Dražitelé jsou vázáni svými příhozy, dokud Artia neudělí nejvyšší příklep, čas konce aukce u aukční položky je vždy zobrazován v popisu aukce. Výše nejvyššího příhozu se zveřejní v elektronickém systému aukcí u dražené položky v popisu, včetně posloupnosti příhozů jednotlivých dražitelů. Cena vydražených movitých věcí, takzvaný aktuální nejvyšší příhoz je cenou, ke které si Artia připočítává aukční přirážku jako odměnu za zprostředkování aukce a to ve výši 25%, není-li u položky jinak specifikováno. Aukční přirážka obsahuje zákonnou sazbu DPH 21%. Aukční přirážka je určena pořadatelem aukce na úhradu nákladů a služeb spojených s pořádáním aukce, konečná výše částky aukční přirážky se zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru a činní minimálně 50 Kč.
 23. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší příhoz včetně aukční přirážky řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly Artia s.r.o. v souvislosti s opětovnou aukcí dané položky a rozdíl na nejvyšší příhoz, bude-li v opětovné aukci dosaženo nižšího nejvyššího příhozu.
 24. Zrušení příhozů, aukce, či posunutí ukončení aukce si společnost Artia vyhrazuje právo příhoz/y dražitele zrušit v následujících případech: Dražitel nebyl řádně ověřen a získal plnou registraci na základě nepravdivých nebo neúplných registračních údajů, Došlo k poškození draženého předmětu, částečnému či úplnému jakýkoli způsobem, Na dražitele bylo vydáno prohlášení konkursu, či zahájení insolvenčního řízení nebo byla zjištěna snížená právní jistota dražitele vůči Artia s.r.o. a tím byla narušena důvěryhodnost dražitele, Dražitel v minulosti dražil a vydraženou položku nezaplatil nebo včas nevyzvedl, Položka bude nebo byla prohlášena státním orgánem za kulturní památku, nebo se dodatečně zjistilo, že na položce váznou předkupní nebo zástavní práva třetích osob nebo vlastnictví prodávané položky je nejasné a dále Pokud aukce, ať jako celek nebo jen jednotlivé položky byla nebo je částečně mařena z technických či jiných důvodů, Artia může aukci nebo jednotlivé položky ukončit předčasně, nebo naopak prodloužit konec aukce a to bez předchozího veřejného upozornění a to během aktivní aukce položky nebo ukončené aukce a to i v případě, že dražiteli s nejvyšším příhozem byl odeslán výherní email s platebními údaji. Artia nenese odpovědnost za případné zmaření celé aukce, či jednotlivých položek a Artia může bez předchozího upozornění v tomto případě aukce, jako celek, či jednotlivé položky ukončit, nebo aukci prodloužit. Znovu spuštěnou, či prodlouženou aukci položky/položek, může Artia uveřejnit od vyvolávací ceny, nebo od posledního nejvyššího příhozu zmařené, znovu aktivované aukce.
 25. V případě, že je vlastníkem položky dražby (vydražené položky) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, je Vydražitel oprávněn odstoupit od smlouvy o příklepu v zákonné 14ti denní lhůtě bez udání důvodu vyplněním vzorového formuláře (VZOR) nebo písemným způsobem. V jiných případech je odstoupení od smlouvy o příklepu vyloučeno, dále nelze odstoupit v zákonné lhůtě 14ti dnů od smlouvy veřejných dražeb dle zákonných předpisů, § 1837 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

 

 

Ochrana osobních údajů

Z důvodu ochrany, řádné věrohodnosti a serióznosti účastníků aukcí Artia vyžaduje pro plnou registraci a účast v aukcích poskytnutí údajů dražitelů s plnou registrací a to včetně čísla dokladu totožnosti a jeho skenu, fotografie či fotokopie. Artia plně respektuje soukromí všech dražitelů, s údaji a nakládá s nimi dle zákona 101/2000 Sb. a tyto údaje neposkytuje třetím osobám.

Platnost od 1.1. 2023

Zásady zpracování osobních údajů ZDE

Cookies ZDE