Reklamační řád

Registrovaní neověření uživatelé webového portálu www.aukcni-galerie.cz mohou činit rezervace položek z nabídky stálého nebo poaukčního prodeje. Tato rezervace není závazná a nejedná se o prodej zboží na dálku. K prodeji zboží dochází při osobním převzetí nebo doručení dopravcem a reklamace se řídí všeobecnými právními předpisy.

Registrovaní a ověření zákazníci webového portálu mohou nejen činit rezervace položek z nabídek stálého či poaukčního prodeje, ale také se aktivně účastnit aukcí, přihazovat na jednotlivé aukční položky a podávat nejvyšší příhozy či limity, které skončením aukce zakládají právo uživatele vyhranou položku po zaplacení převzít.

Aukční položky jsou prodávány ve stavu popsaném v popisu jednotlivé aukční položky s přihlédnutím, že se jedná o použité předměty, o předměty s vyšším stářím a s ohledem na stav běžně užívaných předmětů. Pokud je aukční položka poškozena více než běžným užíváním nebo jinak značně pozměněn její stav, má větší viditelné nebo znatelné vady, je toto v aukci popsáno a jako takové toto nelze reklamovat. V případě reklamace se prodej řídí všeobecnými právními předpisy, kdy nelze reklamovat opotřebení, stav a vady uvedené v popisu aukční položky nebo způsobené stářím předmětu či souboru předmětů.

Při reklamaci zboží je kupující povinen předložit originál nabývacího dokladu a prokázat, že reklamovanou položku zakoupil od prodávajícího. Reklamaci je možné uplatňovat pouze v provozovně prodávajícího Artia s.r.o. a to v provozních hodinách na adrese Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. O reklamaci bude sepsán reklamační protokol, včetně popisu reklamovaného předmětu a důvodu reklamace. Odpovědnost za vady použitého zboží se zkracuje na 12 měsíců dle platných právních předpisů.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o příjmu reklamace většinou ihned, ve složitých případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, to znamená, že kupující může od smlouvy ihned odstoupit.

Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na víkend či na svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

Prodávající je povinen kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace, a to na své náklady. Teprve tehdy lze říct, že prodávající reklamaci vyřídil. Vyřízení reklamace však neznamená, že musí být kupujícímu vyhověno.